Tuzla, Novembar 2022.

 

Na Klinici za psihijatriju u toku je projekat:„Rekonstrukcija objekta za potrebe Odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli“ koji je pokrenut na inicijativu Klinike za psihijatiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, a na osnovu preporuka Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama F BiH broj 01/01-37-1978-1/14 od 3.3.2014.god (Stav 2. Preporuka), o čijem napretku u realizaciji je Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine tražilo izvještaj dopisom broj 01-37-7980/15 od 21.12.2015.god.

Rat i ratna trauma, pandemija, nasilje u porodici, međuvršnjačko nasilje, siromaštvo, prirodne nepogode, laka dostupnost psihoaktivnih supstanci i drugi nepovoljni okolinski faktori uz izostanak adekvatnog otkrivanja problema mentalnog zdravlja i poremećaja ponašanja u značajnoj mjeri uticali su na evidentnu tendenciju povećanja broja djece i adolescenata koji imaju mentalne poremećaje i poremćaje u ponašanju. Uvidom u izvještaje Zavoda za javno zdravstvo FBiH podaci za FBiH kao i za Tuzlanski kanton potvrđuju navedeno. Tako naprimjer, u FBiH stopa oboljevanja od mentalnih poremećaja djece i adolescenata (7 – 19 godina) je 2005. godine bila 38/10000, a 44/10000 u 2013. godini. Istraživanja provedena u ovoj oblasti upućuju na porast broja djece i adolescenata s depresivnim, anskioznim poremećajima, djece s poremećajima autističnog spketra, ADHD, ovisnosti i drugih oblika poremećaja u ponašanju. Takođe, na temelju izvještaja Zavoda za javno zdravstvo FBiH za Tuzlanski kanton evidentna je tendencija povećanja učestalosti javljanja mentalnih poremćaja u ovoj dobi

Od ukupnog broja pregleda najveći broj su bila djeca i adolescenti sa tegobama iz neurotskih i sa stresom povezanih poremećaja (31%), djeca sa poremećajima ponašanja i emocionalnim poremećajima koji se pojavljuju u dječijoj dobi (21%), djeca sa intelektualnim razvojnim poremećajem (10%) i djeca sa poremećajima psihološkog razvoja u koje spadaju i djeca sa poremećajima iz autističnog spektra (10%).
S obzirom da se radi o dječijem uzrastu, nužno je istovremeno provođenje i tretmana porodice, te osiguranje prostora za boravak i rad sa roditeljima.

 

(Tabela 1).Broj pregleda djece i adolescenatana Klinici za psihijatriju UKC Tuzle u periodu od 2005. do 2021.god.

GodinaUkupan broj pregleda djece i adolescenata u dobi od 0 do 19 godina
2005.277
2010.382
2015.521
2019.1007
2020.488
2021.648

 

Svake godine na akutnom odjeljenju zbog urgentnosti slučaja (pokušaji suicida, agresivno ponašanje, psihotični poremećaji, i dr.), primorani smo hospitalizirati maloljetne pacijente uz pristanak roditelja i upoznavanje sa rizikom smještaja na akutno odjeljenje uz odrasle psihijatrijske pacijente, što dodatno povećava mogućnost za pojavu neželjenih i incidentnih situacija. Pojedinu djecu i adolescente upućujemo u odgovarajuće odjele u Sarajevo ili Banja Luku čime se otežava njihov kontakt sa porodicama. Otvaranjem specijaliziranog odjela na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla ovaj problem bi se dugoročno riješio i ostvarila bi se financijska ušteda sredstava iz Tuzlanskog kantona koja odlaze za ove potrebe. Postojanje odjeljenja dječije i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli bilo bi na raspolaganju i gravitirajućem stanovništvu iz drugih kantona.

Pravovremenim i ranim tretmanom djece i mladih sa psihičkim smetnjama mogu se izbjeći kasnije pojave težih poremećaja kao što su: bolesti ovisnosti (alkoholizam, narkomanija), maloljetnička delinkvencija, sucid i drugi. Postojanje moderne ustanove u Tuzli kao središtu najmnogoljudnijeg Tuzlanskog kantona ovoj bi se osjetljivoj populaciji pružila mogućnost da potraži i dobije adekvatnu pomoć, a što su pojedini do sada izbjegavali iz straha od stigmatizacije i neuslovnog tretmana, čime se produžavala patnja djeteta i disfunkcionalnost porodice.

Na Klinici za psihijatriju već radi educirani kadar: dva subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije, psiholozi, defektolozi sa edukacijama potrebnim za rad sa djecom i adolescentima.
Ovaj projekat pretstavlja kapitalnu investiciju koja utiče na poboljšanje društvenog standarda najvulerabilnijeg dijela populacije i višestruko ostvaruje javne interese.

Projekat rekonstrukcije izradio je iskusni tim građevinskih stručnjaka iz agencije Ambijenta Tuzla i okvirni predračun za adapraciju i rekonstrukciju prostora iznosio bi oko 600 000 KM.

v.d. Načelnik Klinike za psihihatriju UKC Tuzla
Prim mr.med.sc Nerminka Aljukić

Slika 1. Objekat za rekonstrukciju u svrhu Odjela dječije i adolescentne psihijatrije

 

 

Slika 2. 3D projekcija objekta nakon rekonstrukcije i dogradnje

Slika 3. 3D projekcija objekta nakon rekonstrukcije i dogradnje

 

 

Slika 4. Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za potrebe Odjela dječije i
adolescentne psihijatrije -Tlocrt prizemlja