Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla moderna je ustanova sa jasnom vizijom svog razvoja i misijom da kontinuiranom edukacijom unapređuje i podiže kvalitet usluga za svoje pacijente kako bi bila liderom u brizi o zdravlju građana, prepoznata u liječenju, edukaciji i inovacijama. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla primjenjuju se savremene i visokosofisticirane dijagnostičke procedure, uvode nove operatvne metode, prate dostignuća u medicini na različitim nivoima, vrši kontinuirana edukacija kadra i odvija kvalitetna naučno-istraživačka aktivnost. UKC Tuzla je prepoznatljiv po dobroj organizaciji, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti, te razvoju i ovladavanju znanjem i vještinama u oblasti visoko diferenciranih medicinskih metoda.

Organizacija savremene ustanove
Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla prostire se na ukupno 60.000 kvadratnih metara prostora i četiri lokacije: kompleks Gradina koga čini nekoliko objekata u kojima su smještene klinike, poliklinike, zavodi, uprava, administracija i tehnička podrška, te objekti u naseljima Kreka, Slavinovići i Solina.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar Tuzla ima 42 organizacione jedinice, od čega, 23 Klinike, 2 Poliklinike, 2 Zavoda, Centar palijativne njege i Urgentni centar, Bolničku apoteku, 7 sektora i 5 službi.

Statistički podaci
U javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla zaposleno je 2.508 uposlenika, od čega su njih 1.836 zdravstveni radnici, 537 doktora medicine i 1.229 medicinskih sestara – tehničara (320 sa višom i visokom stručnom spremom i 909 sa srednjom stručnom spremom). Pored toga, zaposlen je 58 zdravstveni saradnik i 12 specijalista farmacije i biohemije, i 672 različitih nemedicinskih zaposlenika.
U JZU UKC Tuzla, čiji je kapacitet 1.333 bolnička kreveta, godišnje se liječi oko 46.000 bolesnika, obavi preko 20.000 operacija za ležeće bolesnike, oko 9.000 operacija za ambulantne bolesnike i pruži više od 3.000.000 usluga i pregleda, te ostvareno preko 300.000 bolnoopskrbnih dana uz prosječnu dužinu liječenja od 6,54 dana.

Edukacija kao opredjeljenje
Edukacija je vrlo važna u našoj ustanovi. UKC Tuzla ima konekcije i veze sa bolnicama širom svijeta i mnogo se ulaže u edukaciju kadra.

Sa jednim akademikom, 63 profesora, 78 doktora nauka i 100 magistara UKC Tuzla je nastavna baza za: Medicinski, Farmaceutski, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Visoku zdravstvenu školu Univerziteta u Tuzli i Srednju medicinsku školu. A od 2015. godine i nastavna baza za Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla.

Pored toga, u okviru sklopljenih sporazuma o saradnji u Ustanovi se obavlja edukacija visokog i srednjeg medicinskog kadra iz drugih centara u BiH, te specijalizanata posebnih programa.
Ljekari UKC Tuzla vrlo su aktivni u načno-istraživačkom segmentu i svoje radove objavljuju u indeksiranim stručnim i naučnim časopisima citiranim u Current Contents (CC) bazi podataka koja pokriva sadržaje oko 7000 najvažnijih naučnih časopisa u svijetu.

JZU UKC Tuzla je godišnje organizator brojnih stručnih događaja sa više od 10.000 domaćih i međunarodnih učesnika.

Tokom godine jednom mjesečno se održavaju sastanci na kojima se prezentuju rezultati rada klinika, kao i stručni sastanci medicinskih sestara tehničara

Permanentna edukacija u unapređenje rada kroz projekte saradnje
Uspostavom saradnje sa velikim brojem medicinskih ustanova širom svijeta, UKC Tuzla svoj razvoj bazira na permanentnoj stručnoj i naučnoj edukaciji medicinskih radnika i medicinskih saradnika u zemlji i inostranstvu. Brojne su destinacije u kojima ljekari, medicinske sestre, administrativni radnici i drugo osoblje vrše usavršavanje. Edukacija se provodi u okviru partnerskih projekata, tako da, osim boravka naših stručnjaka u najsavremenijim medicinskim centrima širom svijeta, svjetski priznati stručnjaci često borave u UKC Tuzla. Obostrana saradnja je osigurana sa velikim centrima iz: Slovenije (Ljubljana, Maribor, Golnik), Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), Srbije (Beograd, Novi Sad, Sremska Kamenica, Ćuprija), SAD-a (Buffalo, Cincinnati, Chicago, Maryland), Francuske (Strasbourg, Paris, Anges, Nantes), Austrije (Wienna), Njemačke (Günzburg, Ulm, Libek, Frankfurt, Regensburg), Švedske (Örebro), Norveške (Oslo, Trondhaim), Engleske (Leeds), Italije (Udine), Švicarska (Berne), Turska.

Kvalitetom do uspjeha
Iskorak u organizaciji i praćenju savremenih trendova, kao i stvaranju imidža zdravstvene ustanove koja pruža usluge standardnog i visokog kvaliteta, značajnu ulogu ima uspostava sistema poboljšanja kvaliteta, koja se odvija u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditacije u zdravstvu u Federaciji BiH. Standardizacija podrazumijeva uspostavu unutrašnjeg sistema poboljšanja kvaliteta, definisanje misije, vizije i vrijednosti zdravstvene ustanove, strateško planiranje u domenu upravljanja kvalitetom i obezbjeđenje određenih resursa za te namjene, te izradu određenih akata unutar zdravstvene ustanove, kao što su kliničke vodilje, dokumentirane procedure, programi, protokoli, evidencije i uspostava određenih indikatora preko kojih se mjeri kvalitet.
Univerzitetski linički centar Tuzla dobio je, u decembru 2014. godine, priznanje kao ustanova koja je najviše doprinijela širenju projekta i pomoći drugima pri uspostavi sistema kvaliteta i sigurnosti u kategoriji dobre prakse. Prema anketi koju je provelo Udruženje za razvoj društva “Kap”, uz podršku ambasade SAD, u 2016. godini, Univerzitetski klinički centar Tuzla proglašen je za najbolju zdravstvenu ustanovu u FBiH.

UKC Tuzla prvi akreditirani klinički centar u FBiH
Univerzitetski klinički centar Tuzla je u skladu sa načelom stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, još 2003. godine, krenuo u proces standardizacije, prvenstveno radnih procesa. Ove aktivnosti vodila je posebno organizovana organizaciona jedinica, čiji zadatak je bio da, u saradnji sa svim ostalim organizacionim jedinicama, izvrši standardizaciju, odnosno uspostavi, održava i unapređuje sistem kvaliteta i sigurnosti. Sve to dovelo je do ispunjavanja obaveza utvrđenih Akreditacijskim standardima za bolnice i Certifikacijskim standardima za transplantacijsku medicinu, odnosno do vanjske ocjene i dodjele bezuslovne akreditacije i certifikacije.
Proces vanjske ocjene i dodjele akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je 5.decembra 2018. godine UKC Tuzla dodjelila crtifikat.

Naša prepoznatljivost

Transplantacijska medicina
UKC Tuzla je zvanično verificirana ustanova od Ministarstva zdravstva, za tipizaciju, eksplantaciju i transplantaciju tkiva i organa. To je postignuto zahvaljujući dobro educiranim timovima, dobroj organizaciji i materijalno tehničkoj opremljenosti, što su to uslovi bez kojih bi bilo nemoguće realizovati transplant program.U UKC Tuzla danas se izvode: kadaverične transplantacije bubrega, jetre i rožnica, alogena i autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze – koštane srži i transplantacije jetre i bubrega sa živih davalaca. Ovaj vid liječenja primjenjuje se u UKC Tuzla od septembra 1999. godine kada je izvršena prva transplantacija bubrega sa živog srodnika.
Do 2021.godine ukupno su urađene 263 transplantacije bubrega, od čega 38 kadaveričnih, 22 kadaverične transplantacije jetre, 40 kadaveričnih ransplantacija rožnica.

UKC Tuzla je jedini centar u BiH u kojem se obavljaju transplantacije matičnih ćelija hematopoeze. Tim za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze čine specijalisti hematologije, transfuziologije, patologije, imunologije, mikrobiologije, molekularne biologije, radioterapije, klinički farmakolog, kao i medicinske sestre-tehničari i svi su oni jednako zaslužni za uspjeh tranpslatnacije. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze je visokosofisticiran modalitet liječenja koji može dovesti do izliječenja brojnih hematoloških i nehematoloških, malignih i nemalignih oboljenja gdje je konvencionalna terapija insuficijentna. Do 2021. godine u UKC Tuzla urađene su ukupno 146 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, od čega 125 autolognih i 21 alogena.

Barijatrijska hirurgija na Klinici za hirurgiju
Debljinu u BiH liječe jedino tuzlanski ljekari. Trenutno se na Klinici za hirurgiju rade hiruški modaliteti Laparoskopski Gastric banding, Laparoskopska Slive resekcija želuca, Mini gastric bay pas i Bilio pankreatična diverzija. Riječ je o hirurškim zahvatima kojima se smanjuje veličina želuca, odstranjuje ili premošćuje dio želuca. Operativno smanjenje tjelesne mase može spasiti život ekstremno pretilim pacijentima i stoga je opravdano preporučiti i prihvatiti hirušku mogućnost liječenja, kada izostane uspjeh konzervativnih metoda.

Primjena najsavremenije metode u hirurškom liječenju tumora prsne kosti
Hirurške resekcije tumora grudne kosti i stabilizacija grudnog koša na Klinici za hirurgiju rade se primjenom dual sintetskom i titanijum MESH tehnikom. Po dostupnim objavljenim radovima u naučnim bazama podataka ova tehnika je primjenjena samo u nekoliko kliničkih centara i to u Istanbulu, Rijadu, Pekingu i Tokiju. Cilj ove tehnike je potpuna zaštita srca i velikih krvnih sudova uz očuvanje respiratorne funkcije grudnog koša.

Neuroradiološke procedure
Klinika za neurohirurgiju i Klinika za radiologiju posljednjih godina djeluju zajedno u okviru neuroradiologije i nastavljaju sa kontinuitetom uvođenja procedura koilovanja aneurizmi mozga, embolizacija arterio-venoznih malformacija mozga i stentiranja sudova mozga i vrata. Uveden je i novi pristup u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara metodom koja podrazumijeva uklanjanje tromba, odnosno ugruška iz krvnih sudova u mozgu uz pomoć katetera.
Univerzitetski klinički centar Tuzla jedina je ustanova u BiH u kojoj pacijenti usluge iz oblasti neuroradiologije mogu dobiti tokom 24 sata, sedam dana u sedmici.

Najkompliciraniji neurohiruški zahvati
Na Klinici za neurohirurgiju Tuzla liječi se širok dijapazon bolesti koje ne mogu biti tretirane u drugim zdravstvenim ustanovama u BiH. Trenutno se na klinici nalaze pacijenti svih uzrasta i iz svih krajeva BiH koji su uspješno operisani od strane tuzlanskih neurohirurga. Na Klinici za neurohirurgiju obavljaju se najkompliciraniji neurohiruški zahvati u području neurovaskularne, neuroonkologijske, neuropedijatrijske, spinalne i funkcionalne neurohirurgije, te mikrohiruški, endoskopski i stereotaksični zahvati. Minimalno invazivna neurohirurgija temeljni je pristup hiruškom liječenju bolesnika. Zahvaljujući ovakvom pristupu u liječenju najomplikovanijih slučajeva klinika je postala poznata i izvan granica BiH.

Iz sfere dijagnostike u sferu terapije
Klinika za radiologiju JZU UKC Tuzla prešla je iz sfere dijagnostike u sferu terapije i Odjel interventne radilogije JZU UKC Tuzla uspio je da poveže sve karike lanca dijagnostike krvnih sudova kao i da uvede nove terapijske metode kojim se rješavaju neka oboljenja krvnih sudova. Neke od procedura koje se izvode na ovoj klinici su RTA stent arterija donjih ekstremiteta, Endovaskularni tretman postavljanja koila u intrakranijalnu aneurizmu, CT angio krvnih sudova sa 3D rekonstrukcijom, embolizacija aneurizmi cerebralnih arterija-Coli sistem, MR jetre sa primovistom, Endovaskularni tretman stenoze subklavije i Arterovenske malformacije na kičmenoj moždini.

Rekonstruktivni zahvati dojke sa ugradnjom implantata
Na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju rade se rekonstruktivni zahvati dojke sa ugradnjom implantata kod pacijentica nakon dijagostikovanja maligne bolesti i urađene mastektomije, čime je pacijenticama omugućen daljnji kvalitetan život i pshička stabilnost To je trend prisutan i u vodećim svjetskim zdravstvenim centrima.
Na ovoj klinici od 2011. godine uspješno se izvode replantacije šake i do sada ih je urađeno dvadeset dvije, od čega je bilo dvadeset replantacija prstiju i dvije replantacije kompletne šake.
Kao iskusni specijalisti plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, zaposlenici Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju stručnu pažnju posvećuju i urođenim anomalijama, tumorima kože i mekih tkiva, opekotinama, ali i estetskoj hirurgiji, u kojoj rade face lift-ritidoplastiku, blefaroplastiku, rino i rinoseptoplastiku, otopostaze, korektivne zahvate na dojkama, abdomenu, ekstremitetima, kao i lipektomiju, liposukciju i lipofiling.

Biološka terapija kao savremena strategija liječenja
Organizacija Klinike za očne bolesti bazirana je na principima i stavovima savremene oftalmologije. Na klinici se trenutno radi kompletna hirurgija leće savremenom metodom fakoemulzifikacije , transplantacija rožnice, moderne operacije glaukoma, te operacije na stražnjem segmentu oka kod djece i odraslih.
Na stražnjem segmentu oka osim velikog iskustva operacije ablacije mrežnice, usvojeni su i moderni operativni zahvati kod vitreoretinalnih oboljenja. Pored standardnih dijagnostičkih i terapeutskih procedura osvremenjen je operativni zahvat na stražnjem segmentu oka sa četiri porta i krovnim svjetlom.

Dječija intenzivna njega savremenog koncepta
Tokom rekonstrukcije Klinike za dječije bolesti obezbjeđen je adekvatan prostor za multidisciplinarnu jedinicu intenzivne njege.
Prostor je rađen po najsavremenijim standardima i postojeća oprema je dopunjena sa novim respiratorom, namjenjenim za mehaničku ventilaciju djece i novorođenčadi, kao i sa inkubatorom, perfuzorima, infuzionim i nutritivnim pumpama i monitorima. Cilj adaptacije ovog prostora koji sadrži dvadeset jedinica za pacijente, od kojih je osamnaest respiratornih, je da se preveniraju i svedu na minimum teška oboljenja i neonatalna, odnosno novorođenačka smrtnost.
Pored rekonstrukcije, vršena je i edukacija kadra u Cincinnatiju, SAD.

Novo dječije odjeljenje hematologije i onkologije
Razlog za pokretanje inicijative otvaranja novog Odjeljenja hematologije i onkologije sa većim kapacitetom leži u činjenici da je Tuzlanski kanton vodeći kanton u FBiH po broju oboljele djece i mladih od malignih oboljenja. Uglavnom je riječ o leukemijama, ali tu su i tumori centralnog nervnog sistema i drugi maligniteti. Otvaranjem ovog Odjeljenja zaokružen je cjelokupan tretman dijagnostike i stvoreni bolji prostorni uslovi za pacijente koji u toku trajanja dijagnostike i terapije u bolnici provedu i do 6 mjeseci.

Odjeljenje dječije hirurgije Klinike za dječije bolesti
Odjeljenje za dječiju hirurgiju pruža širok spektar usluga iz oblasti dječije hirurgije što uključuje neonatalnu hirurgiju, kao što su urođene anomalije gastrointestinalnog trakta, prednjeg trbušnog zida, anorektalne anomalije, sakrokokcigealni tumori. Hirurške procedure u pedijatrijskoj urologiji sprovode se kod urođene ili stečene bolesti bubrega, mokraćnih kanala i spolovila, kao i endoskopsko rješavanje veziko-ureteralnog refluksa. Hirurški tretmani izvode se kod tumora grudnog koša, retroperitonealnih i intraabdominalnih tumora. Na Odjeljenju za dječiju hirurgiju također, vrši se i zbrinjavanje opekotina kao i povreda grudnog koša i abdomena, te sva druga akutna hirurška stanja u dječijoj hirurgiji. U novorođenačkoj hirurgiji, kao i u hirurgiji urođenih deformiteta grudnog koša izvode se hirurški zahvati u okviru svjetskih spoznaja i znanja stečenih na usavršavanjima u inostranstvu.

Pozitivne promjene u domenu interventne kardiologije
Tretman STEMI infarkta na Klinici za invazivnu kardiologiju organizovan je po sistemu 24/7, odnosno 24 časa dnevno sedam dana u sedmici. Procedure na koje stavljaju akcenat na ovoj klinici su endovaskularni tretmani, nehiruški tretmani periferne arterijske okuzivne bolesti, odnosno bolesti (sužavanja) okluzije perifernih arterija prvenstveno nogu, bubrežnih arterija i vrata.
Također, vrlo značajan je razvoj u segmentu implantacije pejsmejkera, posebno CRT uređaja za resinkronizacijsku terapiju kod srčane slabosti. A tokom 2017. godine, na ovoj klinici je uvedena i procedura balon dilatacija aortne valvule.
Izazov za inovativni tim Klinike za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla je liječenje nepravilnog srčanog ritma odnosno perkutne zamjene srčanog zaliska nehiruškim putem, što predstavlja trend u kardiologiji. Drugi segment se odnosi na uvođenje procedure tzv. Tavia, odnosno perkutane zamjene aortne valvule nehiruškim putem.

Intenziviran kardiohirurški operativni program
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju predstavlja visoko specijaliziranu ustanovu u kojoj se vrše svi operativni zahvati na srcu i velikim krvnim žilama. Dobra opremljenost klinike i visoka stručnost kadra omogućuje primjenu najsavremenijih metoda u dijagnostici i operativnim postupcima. Do prije nekoliko godina među najučestalijim operativnim zahvatima su bili aortokoronarni bajpasi. U posljednje vrijeme došlo je do značajne promjene u učestalosti vršenja pojedinih operativnih zahvata u korist većeg broja operativnih zahvata na srčanim zaliscima, korijenu aorte i aorti u cjelosti. Pored toga svakodnevno se obavljaju operativni zahvati na velikim krvnim žilama gornjih i donjih ekstremiteta.
Strateški plan razvoja tuzlanske kardiohirurgije je transplantacija srca. Za ovaj veliki stručni i logistički poduhvat pripremne radnje su u toku.

Gastroenterološka dijagnostika i liječenje
U UKC Tuzla se uspješno izvedeni intervencijski endokliping poslije polipektomije u kolonudebelom crijevu. U intervencijskoj gastroenterologiji endokliping metoda (stavljanje klipse pod kontrolom fiber optičkog instrumenta) se uglavnom rutinirano radi u cilju zaustavljanja i sprečavanja krvarenja, većinom iz proksimalnog dijela gastroinestinarnog trakta.
Perspektiva intervencijskog endoklipinga u gastroenterologiji nije samo zaustavljanje i sprečavanje krvarenja, nego i njena primjena u neoperativnom liječenju perforacija gastrointestinalne cijevi.
Uvođenje novih i usavršavanje dosadašnjih endoskopskih intervencijskih procedura, uticat će na smanjenje broja klasičnih hirurških intervencija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života pacijenata i smanjenja sveukupnih troškova liječenja.

Metoda liječenja tumora jetre etanolskom ablacijom
Ljekari Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju uspješno izvode metodu liječenja tumora jetre etanolskom ablacijom, koja podrazumijeva da se određena količina alkohola, pod kontrolom ultrazvuka, direktno ubrizgava u tumor. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji, traje 20-tak minuta i obično je potrebno od dva do šest tretmana kako bi se tumor uništio. Etanolska ablacija kao i većina drugih ablativnih tehnika može postići odumiranje tumora u postotku od 90 do 100 posto, zavisno od njegove veličine. Iako sama procedura traje 20 minuta, liječenje raka jetre za 20 minuta je za današnju medicinu još uvijek daleki cilj.

Minimalno invazivne procedure u ortopediji
Atroskopija ramena je procedura koja se izvodi na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Pomoću ove procedure omogućen je vizuelni prikaz unutarnje strukture ramenog pojasa, gdje se detektuje problem, nakon čega se pristupa rješavanju istog. Metoda se izvodi endoskopski, odnosno kroz dva do tri manja otvora, od par milimetara, uz pomoć kamere, što predstavlja prednost u odnosu na klasičnu operaciju, te brži postoperativni tok.
Klinika za ortopediju i traumatologiju radi i laparoskopske procedure u ortopedskoj hirurgiji, kao što su: rupture rotatorne manšete, kalcificirajući tendinis, smrznuto rame, artroza ramena i stražnja luksacija ramena.

Instalacija prvog PACS/RIS rješenja u BiH
U UKC Tuzla u primjeni je PACS/RIS sistem od 2007. godine, kojim je digitalizirana i modernizirana ne samo radiologija, nego je i ubrzan proces rada svim ljekarima i medicinskom osoblju.
Uvođenjem PACS-a sistema (sistem za obradu, arhiviranje i distribuciju radiološke slike), RIS-a (radiološki informacioni sistem) i CR-a (uređaji za digitalizaciju), kompletna obrada, distribucija i arhiviranje radioloških slika i pisanih nalaza u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla odvija se u elektronskoj formi.
Sistem je zasnovan na savremenoj WEB tehnologiji i opremljen softverskim alatima za primjenu u različitim oblastima dijagnostike (standardna radiografija, mamografija, 3D prikazi za CT-MR dijagnostiku, UZV dijagnostika, angio paket, virtualna kolonoskopija, ortopedija). Ovakav način rada omogućava poboljšanje radnih procesa, stvaranje elektronske demografske baze podataka, ukupno podizanje kvalitete dijagnostičkih disciplina, povećanje produktivnosti i iskoristivosti modaliteta uz smanjenje troškova poslovanja.
Sistem elektronskog kartona pacijenata, uveden je tokom 2011. godine. U ovom sistemu se svi nalazi pacijenata iz domova zdravlja, tj. timova porodične medicine, objedinjuju u JZU UKC Tuzla, te je time ubrzan proces razmjene podataka između ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Transplantacije u UKC Tuzla (VIŠE)