6.1.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

26.12.2019.
O B A V I J E S T
o produženju roka za prijavu kandidata na javne oglase za prijem u radni odnos
Obavijest je objavljena dana 26.12.2019.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine-specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

24.1.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava-operacioni konaci (kardiohirurški, za plastične i maksilofacijalne operacije i ginekološki)
Klikni na link za pregled

23.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

23.1.2020.
ODLUKA
o izboru
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-7-3-1/20
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 17.01.2020. godine (S1-1185-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-8-3-2/20
Nabavka reagenasa primjenjivih za protočni citometar za BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 17.01.2020. godine (S1-1186-20)
Klikni na link za pregled

22.1.2020.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za imunološki analizator Luminex 100
Klikni na link za pregled

20.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

16.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Klikni na link za pregled

13.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-133-5-202/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina
primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-184-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-176-3-200/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-35-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-144-5-201/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača ELEKTA
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-183-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-152-4-203/19
Nabavka usluga osiguranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-395-20)
Klikni na link za pregled

10.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-reagensi i laboratorijski potrošni materijal primjenjiv za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikrobakterije
Klikni na link za pregled

8.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (hirurški)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-107-4-199/19
Nabavka materijala za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-25238-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-107-5-198/19
Nabavka materijala za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-25237-19)
Klikni na link za pregled

31.12.2019
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

31.12.2019
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-139-5-196/19
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-24903-19)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-158-8-191/19
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S2-24299-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-158-3-190/19
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24298-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-193/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24457-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-102-4-194/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24458-19)
Klikni na link za pregled

17.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba- “reagensi i potrošni materijal primjenjiv za analizatore ABL 800, prozvođača Radiometer”
Klikni na link za pregled

Informacija

12.12.2019.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za dezinsekciju) , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

12.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

11.12.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka poštanskih usluga
Klikni na link za pregled

11.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-“medicinski potrošni materijal za aparat Perkinelmer Victor2D i Vallac-delfija fluorometar”
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
Plan javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2019.godinu (Prečišćeni tekst)
Klikni na link za pregled

9.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

5.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

5.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba -“računarske i telekomunikacione opreme”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-165-3-185/19
Nabavka testova i potrošnog materijala primjenjiv za analizator LUMINEX 100
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-23009-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-164-3-184/19
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22992-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-163-3-183/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22823-19)
Klikni na link za pregled

4.12.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja vozila a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-182/19
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (Hirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22728-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-141-5-181/19
Nabavka usluga servisiranja transformatora 10/40 KV
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22536-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-161-3-180/19
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22535-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-155-5-177/19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22187-19)
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Javna nabavka medicinskih medicinskih sredstava – operacioni konci
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O IZBORU JAVNE NABAVKE
Javna nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA
Javna nabavka medicinskih medicinskih sredstava – operacioni konci
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-147-3-167/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74 od 08.11.2019. godine (S1-21571-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-153-3-164/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74 od 08.11.2019. godine (S1-21248-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-122/19
Nabavka roba – Digitalni injektor
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54 od 09.08.2019. godine (S1-14762-19)
Klikni na link za pregled

20.11.2019.
ODLUKA O IZBORU
U pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-132-5-148/19
Nabavka usluga  zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 04.10.2019. godine (S1-18714-19)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-8-170/19
Ispravka za nabavku reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S2-21684-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-3-168/19
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21653-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-126-5-171/19
Nabavka usluga održavanja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21848-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-172/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21849-19)
Klikni na link za pregled

11.11.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje ultrazvučnih aparata “Toshiba”
Klikni na link za pregled

8.11.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-152-3-161/19
Nabavka usluga osiguranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73 od 01.11.2019. godine (S1-20882-19)
Klikni na link za pregled

5.11.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (higijena veša)
Klikni na link za pregled

28.10.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-“kompatibilni toneri”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-160/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72 od 25.10.2019. godine (S1-20224-19)
Klikni na link za pregled


Više