19.2.2020.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o dopunama Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
ODLUKA
o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020 godinu
Klikni na link za pregled

29.05.2020.
Odluka
o izmjeni Odluke o nabavci CT aparata i digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020.godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ”Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Perač veša u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Pomoćni radnik u Sektoru za tehničke poslove, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Spremačica u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za interne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za onkologiju kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Poliklinici za labaratorijsku dijagnostiku kako slijedi:
Klikni na link za pregled

07.05.2020.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za medicinske poslove
Javni oglas je objavljen dana 07.05.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

 

18.3.2020.
OBAVIJEST
o otkazivanju pismenih i usmenih ispita
Klikni na link za pregled

 

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa 555 u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra tehničar (pedijatrijski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSSu radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra akušerka (akušerski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Inžinjer medicinske radiologije na Odjeljenju za radioterapiju – Odsjek za teleterapiju Klinike za onkologiju i radioterapiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2D20. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Radiološki tehničar na Odjeljenju za dijagnostičku radiologiju Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

13.2.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-80/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Laboratorijski tehničar na Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-75/20 od 16.01.2020. godine, izmjenjena Odlukom broj: 02/75-1/20 od 20.01.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine -specijalisti u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje “i na web stranici Ustanove utvrdila je Listu upješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista na Odjeljenju za dječiju oftalmologiju Klinike za očne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem Doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za interventnu kardiologiju na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za intezivnu terapiju i kardioanesteziju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

6.1.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

26.12.2019.
O B A V I J E S T
o produženju roka za prijavu kandidata na javne oglase za prijem u radni odnos
Obavijest je objavljena dana 26.12.2019.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine-specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-156-5-62/20
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 28 od 22.05.2020. godine (S1-9589-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-78-3-58/20
Nabavka roba – reagenski i potrošni materijal primjenjiv za hematološki analizator Unicell DXH 900 Beckman Coulter
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 27 od 15.05.2020. godine (S1-8639-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-77-3-57/20
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 27 od 15.05.2020. godine (S1-8598-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-79-3-59/20
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (šavni konci)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 27 od 15.05.2020. godine (S1-8779-20)
Klikni na link za pregled

12.5.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka bankarskih usluga
Klikni na link za pregled

6.5.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za dezinfekciju u kuhinji i sredstva za dezinekciju bazena)
Klikni na link za pregled

6.5.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za dezinfekciju u kuhinji i sredstva za dezinekciju bazena)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-176-5-55/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24 od 30.04.2020. godine (S1-7941-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-7-5-54/20
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 24 od 30.04.2020. godine (S1-7878-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-32-4-48/20
Nabavka usluge verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 23 od 24.04.2020. godine (S1-7468-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-8-42/20
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 17.04.2020. godine (S2-6495-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-57-3-46/20
Nabavka višeslojnog CT aparata
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 17.04.2020. godine (S1-7159-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-52-3-43/20
Nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 22 od 17.04.2020. godine (S1-7003-20)
Klikni na link za pregled

15.4.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka prehrambenih proizvoda za lot 1 i 10
Klikni na link za pregled

15.4.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

14.4.2020.
ODLUKA
o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču
Nabavka opšteg laboratorijskog potrošnog materijala za LOT 57
Klikni na link za pregled

13.4.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

31.3.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci Aparata za opštu anesteziju
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci Respiratora
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci dezinfekcionih sredstava za ruke i površine za prevenciju COVID-19
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci zaštitne opreme
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci dizel električnog agregata 80kVA
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o nabavci višeslojnog CT aparata
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje aparata za dijalizu
Klikni na link za pregled

30.3.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga verifikacije mjerila u zdravstvu
Klikni na link za pregled

24.3.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa primjenjivih za protočni citometar za BD FACS CANTO II
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-48-3-34/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za automatizovani sistem Cobas 4800
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 18 od 20.03.2020. godine (S1-5638-20)
Klikni na link za pregled

20.3.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

19.3.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

19.3.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

18.3.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagensa i potrošnog materijala primjenjivi za VIDAS analizator i E testovi i potrošni materijal za antibiogram
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-161-5-29/20
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivog za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikrobakterije
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17 od 13.03.2020. godine (S1-5142-20 )
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-163-5-30/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 17 od 13.03.2020. godine (S1-5185-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-34-3-26/20
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjiv za imunološki analizator BEP 2000 (Siemens), i nefelometar BN II (Siemens) za Zavod za mikrobiologiju i nefelometar BN II (Siemens), Fibrintimer (Siemens), Syva Emit (Siemens) za Zavod za biohemiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16 od 06.03.2020. godine (S1-4340-20)
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
Odluka
o nabavci Aparature za tretiranje infektivnog i oštrog otpada
Klikni na link za pregled

11.3.2020.
Odluka
o nabavci CT aparata i Digitalnog RTG aparata
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-149-5-28/20
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivog za nalizatore ABL 800, prozvođača Radiometer
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 16 od 06.03.2020. godine (S1-4515-20)
Klikni na link za pregled

6.3.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba “potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za dezinsekciju)”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-32-3-24/20
Nabavka usluge verifikacije mjerila u zdravstvu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 15 od 28.02.2020. godine (S1-4159-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-29-3-21/20
Nabavka usluga servisiranje aparata za dijalizu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 15 od 28.02.2020. godine (S1-3957-20)
Klikni na link za pregled

28.2.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba- medicinski potrošni materijal “neurohirurški potrošni materijal”
Klikni na link za pregled

28.2.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka medicinskog potrošnog materijala (neurohirurški potrošni materijal)
Klikni na link za pregled

28.2.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-16-5-18/20
Nabavka usluga servisiranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 13 od 21.02.2020. godine (S1-3475-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-162-4-14/20
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (Hirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 14.02.2020. godine (S1-2964-20)
Klikni na link za pregled

19.2.2020.
ODLUKA
o nabavci artroskopskog stuba
Klikni na link za pregled

18.2.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijih ponuđača
Nabavka roba “tehničkog potrošnog materijala iz oblasti mašinstva”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-19-3-17/20
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 11 od 14.02.2020. godine (S1-3071-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-12-3-8/20
Nabavka reagensa i laboratorijskog potrošnog materijala primjenjivi za VIDAS analizator i E testovi i potrošni materijal za antibiogram
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 7 od 31.01.2020. godine (S1-2196-20)
Klikni na link za pregled

10.2.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka prehrambenih proizvoda
Klikni na link za pregled

6.2.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava- sanitetski i medicinski potrošni materijal (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

30.1.2020.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača Olympus
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-174-3-4/20
Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala (kardiovaskularni i invazivni kardiološki materijali)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 24.01.2020. godine (S1-1290-20)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-8-8-3/20
Nabavka reagenasa primjenjivih za protočni citometar za BD FACS CANTO II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 5 od 24.01.2020. godine (S1-1261-20)
Klikni na link za pregled

24.1.2020.
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka medicinskih sredstava-operacioni konci (kardiohirurški, za plastične i maksilofacijalne operacije i ginekološki)
Klikni na link za pregled

23.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

23.1.2020.
ODLUKA
o izboru
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (za bolesti uha, grla i nosa)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-7-3-1/20
Nabavka usluga osiguranja vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 17.01.2020. godine (S1-1185-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-8-3-2/20
Nabavka reagenasa primjenjivih za protočni citometar za BD Facs Canto II
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 3 od 17.01.2020. godine (S1-1186-20)
Klikni na link za pregled

22.1.2020.
ODLUKA
o izboru
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za imunološki analizator Luminex 100
Klikni na link za pregled

20.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

16.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Philips”
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Klikni na link za pregled

15.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Klikni na link za pregled

13.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka usluga servisiranja vozila
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-133-5-202/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za elektroforezu u serumu, urinu i likvoru sa imunofiksacijom imunoglobulina
primjenjiv za Hydrasis 2 Scan Focusing (Sebia)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-184-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-176-3-200/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-35-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-144-5-201/19
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača ELEKTA
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-183-20)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-152-4-203/19
Nabavka usluga osiguranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 1 od 10.01.2020. godine (S1-395-20)
Klikni na link za pregled

10.1.2020.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-reagensi i laboratorijski potrošni materijal primjenjiv za BACTEC 9120 za hemokulture i MGIT 960 za mikrobakterije
Klikni na link za pregled

8.1.2020.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (hirurški)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-107-4-199/19
Nabavka materijala za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-25238-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-107-5-198/19
Nabavka materijala za embolizaciju za neurovaskularne procedure
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-25237-19)
Klikni na link za pregled

31.12.2019
ODLUKA
o poništenju dijela postupka javne nabavke
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

31.12.2019
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka rezervnih dijelova za medicinske aparate
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-139-5-196/19
Nabavka kompatibilnih tonera
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 86 od 27.12.2019. godine (S1-24903-19)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-158-8-191/19
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S2-24299-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-158-3-190/19
Nabavka zajedničkog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24298-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-193/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24457-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-102-4-194/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 83 od 20.12.2019. godine (S1-24458-19)
Klikni na link za pregled

17.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba- “reagensi i potrošni materijal primjenjiv za analizatore ABL 800, prozvođača Radiometer”
Klikni na link za pregled

Informacija

12.12.2019.
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (sredstva za dezinsekciju) , a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

12.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka usluga osiguranja vozila
Klikni na link za pregled

11.12.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka poštanskih usluga
Klikni na link za pregled

11.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-“medicinski potrošni materijal za aparat Perkinelmer Victor2D i Vallac-delfija fluorometar”
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (oftalmološki)
Klikni na link za pregled

10.12.2019.
Plan javnih nabavki JZU UKC Tuzla za 2019.godinu (Prečišćeni tekst)
Klikni na link za pregled

9.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka mrkog uglja
Klikni na link za pregled

5.12.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JZU UKC Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

5.12.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba -“računarske i telekomunikacione opreme”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-165-3-185/19
Nabavka testova i potrošnog materijala primjenjiv za analizator LUMINEX 100
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-23009-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-164-3-184/19
Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku opremu
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22992-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-163-3-183/19
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku Zavoda za patologiju
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22823-19)
Klikni na link za pregled

4.12.2019.
Informacija
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23.stav 1,tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga servisiranja vozila a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-162-3-182/19
Nabavka sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (Hirurški)
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 78 od 29.11.2019. godine (S1-22728-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-141-5-181/19
Nabavka usluga servisiranja transformatora 10/40 KV
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22536-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-161-3-180/19
Nabavka reagenasa i laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22535-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-155-5-177/19
Nabavka usluga servisiranja medicinske opreme
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 77 od 22.11.2019. godine (S1-22187-19)
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Javna nabavka medicinskih medicinskih sredstava – operacioni konci
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O IZBORU JAVNE NABAVKE
Javna nabavka medicinskog potrošnog materijala
Klikni na link za pregled

27.11.2019.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA
Javna nabavka medicinskih medicinskih sredstava – operacioni konci
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-147-3-167/19
Nabavka lijekova
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74 od 08.11.2019. godine (S1-21571-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-153-3-164/19
Nabavka medicinskog potrošnog materijala – neurohirurški potrošni materijal
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 74 od 08.11.2019. godine (S1-21248-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-76-5-122/19
Nabavka roba – Digitalni injektor
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 54 od 09.08.2019. godine (S1-14762-19)
Klikni na link za pregled

20.11.2019.
ODLUKA O IZBORU
U pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga servisiranja liftova
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-4-2-132-5-148/19
Nabavka usluga  zbrinjavanja komunalnog otpada
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 67 od 04.10.2019. godine (S1-18714-19)
Klikni na link za pregled

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-8-170/19
Ispravka za nabavku reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S2-21684-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-1-156-3-168/19
Nabavka reagenasa i opšteg laboratorijskog potrošnog materijala
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21653-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-126-5-171/19
Nabavka usluga održavanja i servisiranja BIS-a
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21848-19)
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-172/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 75 od 15.11.2019. godine (S1-21849-19)
Klikni na link za pregled

11.11.2019.
ODLUKA
o poništenju postupka javne nabavke
Nabavka usluga servisiranje ultrazvučnih aparata “Toshiba”
Klikni na link za pregled

8.11.2019.
ODLUKA
o izboru ponuđača
Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme proizvođača “Elekta”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
867-1-2-152-3-161/19
Nabavka usluga osiguranje vozila
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 73 od 01.11.2019. godine (S1-20882-19)
Klikni na link za pregled

5.11.2019.
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene i dezinfekciju (higijena veša)
Klikni na link za pregled

28.10.2019
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka roba-“kompatibilni toneri”
Klikni na link za pregled

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-102-5-160/19
Nabavka prehrambenih proizvoda
Obavještenje je objavljeno u Službenom glasniku broj 72 od 25.10.2019. godine (S1-20224-19)
Klikni na link za pregled


Više