24.11.2023.
JAVNI OGLAS
za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 24.11.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

24.11.2023.
JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 24.11.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

24.11.2023.
JAVNI OGLAS
za prijem nezdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 24.11.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

24.11.2023.
JAVNI OGLAS
za prijem NK radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 24.11.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

24.11.2023.
Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Klikni na link za pregled

18.11.2023.
KONKURS
za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija
Konkurs je objavljen dana 18.11.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

13.09.2023.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom v.d. Direktora broj: 02-1743-1/23 od 31.08.2023. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine -specijaliste u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 17.08.2023. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto: Doktor medicine-specijalista na Odjeljenju za kardiohirurgiju Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju-1 izvršilac
Klikni na link za pregled

29.08.2023.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizaciju
Interni oglas je objavljen dana 29.08.2023.godine na web stranici UKC Tuzla..
Klikni na link za pregled

17.08.2023.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijaliste u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 17.08.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

21.07.2023.
Na osnovu člana 38. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (“Službene novine FBiH”, br. 70/13), a u vezi sa Odlukom broj: 01-13-3/23 od 13.07.2023. godine, Upravni odbor JZU UKC Tuzla
PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje Direktora
Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Poništenje javnog oglasa je objavljeno dana 21.07.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

13.07.2023.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizaciju
Klikni na link za pregled

03.04.2023.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za medicinske poslove
Javni oglas je objavljen dana 03.04.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

03.04.2023.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad
Klikni na link za pregled

22.03.2023.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Javni oglas je objavljen dana 22.03.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

17.02.2023.
ISPRAVKA I DOPUNA
Konkursa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija
Ispravka i dopuna Konkursa je objavljena dana 17.02.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

07.02.2023.
KONKURS
za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija
Konkurs je objavljen dana 07.02.2023.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

30.12.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1212-1/22 od 06.12.2022. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 24.11.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto specijalista ginekologije i akušerstva/ginekologije i opstetricije na neodređeno vrijeme
Klikni na link za pregled

30.12.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1212-1/22 od 06.12.2022. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 24.11.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

30.12.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1212-1/22 od 06.12.2022. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 24.11.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto specijalista interne medicine na neodređeno vrijeme
Klikni na link za pregled

30.12.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1212-1/22 od 06.12.2022. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 24.11.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto specijalista opšte hirurgije na neodređeno vrijeme
Klikni na link za pregled

24.11.2022.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 24.11.2022.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

18.11.2022.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizaciju
Klikni na link za pregled

10.11.2022.
PONOVNI JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predstavnika
Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
u Nadzornom odboru Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Javni oglas je objavljen dana 10.11.2022.godine u dnevnim novinama Oslobođenje i 11.11.2022.godine u Službenim novinama FBiH.
Klikni na link za pregled

23.08.2022.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predstavnika Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
u Nadzornom odboru Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Javni oglas je objavljen dana 23.08.2022.godine u dnevnim novinama Oslobođenje i 26.08.2022. godine u Službenim novinama Federacije BiH
Klikni na link za pregled

03.06.2022.
JAVNI OGLAS
za izbor članova Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla iz reda stručnih radnika Ustanove
Javni oglas je objavljen dana 03.06.2022.godine u dnevnim novinama Oslobođenje i 08. 06. 2022.godine u Službenim novinama Federacije BiH.
Klikni na link za pregled

15.04.2022.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen dana 15.04.2022.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

15.03.2022.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

28.02.2022.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radno mjesto Načelnika
organizacione jedinice Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

28.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Elektroničar za dijagnostičke i terapijske uređaje – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

28.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto 4.Referent nabave – 2 izvršioca, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto 2.Čuvar, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto 3.Skladištar, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

24.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto 1.Voditelj medicinske dokumentacije na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

24.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 1. Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) – 20 izvršilaca, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

23.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Servirka, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 2. Laboratorijski tehničar – 4 izvršioca, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata zocaijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 3. Medicinska sestra – tehničar (pedijatrijski smjer) – 5 izvršilaca, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 4. Medicinska sestra akušerka (akušerski smjer) – 5 izvršilaca, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 5. Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1181-1/21 od 12.11.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto 6. Farmaceutski tehničar – 1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

22.2.2022.
Obavijest
o ispravci tehničke greške
Nakon objave Liste na oglasnoj ploči i web stranici Ustanove Komisija je uočila tehničku grešku u dijelu rubrike 1 “Prezime (ime jednog roditelja) i ime kandidata”, te istu ispravlja na način da umjesto Hasanhodžić (Nedžad) Mubera treba da stoji Hasanhodžić (Nedžad) Merima. U preostalom dijelu Lista ostaje nepromijenjena.
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Spremačica kako slijedi:
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto:Medicinski fizičar za oblast radiodijagnostike – 1 izvršilac kako slijedi:
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto:Medicinski fizičar za oblast radioterapije – 1 izvršilac kako slijedi:
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto:Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac kako slijedi:
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto:Radiološki tehničar – 2 izvršioca kako slijedi:
Klikni na link za pregled

18.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto:Inžinjer medicinske radiologije – 1 izvršilac kako slijedi:
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-1/21 od 12.11.2021.godine i Odlukom Direktora broj: 02-1174-1-1/21 od 23.12.2021., koja ima zadatak da provede postupak prijema u radni odnos Odgovornog tehničkog sekretara Ureda Direktora – 1 izvršilac, po Javnom oglasu za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu : Javni oglas), objavljenom u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, dana 27.10.2021. godine, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Odgovorni tehnički sekretar Ureda Direktora – 1 izvršilac u Uredu Direktora Ustanove, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

16.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Pomoćni radnik, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

14.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-1/21 od 12.11.2021.godine i Odlukom Direktora broj: 02-1174-1-1/21 od 23.12.2021.godine, koja ima zadatak da provede postupak prijema u radni odnos Saradnik za stručno usavršavanje nemedicinskog osoblja – 1 izvršilac, po Javnom oglasu za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu : Javni oglas), objavljenm u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, dana 27.10.2021. godine, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Saradnik za stručno usavršavanje nemedicinskog osoblja– 1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

14.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Pralja laboratorijskog posuđa, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

11.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-1/21 od 12.11.2021.godine i Odlukom Direktora broj: 02-1174-1-1/21 od 23.12.2021. godine, koja ima zadatak da provede postupak prijema u radni odnos Magistra farmacije – 1 izvršilac, po Javnom oglasu za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu : Javni oglas), objavljenm u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, dana 27.10.2021. godine, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Magistra farmacije – 1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

04.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Odgovorni inžinjer energetike za proizvodnju, distribuciju i održavanje – 1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

03.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-2/21 od 12.11.2021. godine, izmijenjena Odlukom broj: 02-1174-2/21 od 23.12.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem radnika na VSS u radni odnos na naeodređeno vrijeme koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama ” Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Samostalni referent za naplatu potraživanja-1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

03.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-2/21 od 12.11.2021. godine, izmijenjena Odlukom broj: 02-1174-2/21 od 23.12.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem radnika na VSS u radni odnos na naeodređeno vrijeme koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama ” Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto: Odgovorni referent za fakturisanje-1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

03.02.2022.
LlSTA USPJESNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj:02-1174-1/21 od 12.11.2021.godine i Odlukom Direktora broj:02-1174-1-1/21 od 23.12.2021.godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu: Javni oglas), objavljenom u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Klinički psiholog -1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

02.02.2022.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-1174-2/21 od 12.11.2021. godine, izmijenjena Odlukom broj: 02-1174-2-1/21 od 23.12.2021. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem radnika na VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 27.10.2021. godine u dnevnim novinama ” Dnevni avaz” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto: Referent za pravnu podršku javnim nabavkama-1 izvršilac, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

15.12.2021.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad
Javni oglas je objavljen dana 15.12.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

17.11.2021.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Javni oglas je objavljen dana 17.11.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i Službenim novinama Federacije BiH.
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 27.10.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 27.10.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 27.10.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem NK radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 27.10.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

21.09.2021.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen dana 21.09.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

20.09.2021.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

16.09.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista pneumoftiziologije, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista pedijatrije, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista otorinolaringologije, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

08.09.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista ortopedije, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 05.08.2021.godine u dnevnim novinama Dnevni avaz.
Klikni na link za pregled

26. 7. 2021.

INFORMACIJA

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav 1,tačka c) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) o nabavci usluga zbrinjavanja komunalnog otpada a tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresovane kandidate/ponuđače i nalazi se na ekspeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

20.01.2021.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

4.01.2021.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Lista uspješnih kandidata za radno mjesto Klinički psiholog na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.12.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj: 02-1171/20 od 20.10.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 22.09.2020. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Magistar farmacije – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

16.12.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj: 02-975/20 od 28.08.2020. godine i 02-975-1/20 od 03.09.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 05.08.2020. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) kako slijedi:
Klikni na link za pregled

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 01-14-6/20 od 30.10.2020. godine, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, objavljuje
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad
Javni oglas je objavljen dana 27.11.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

26.11.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor i imenovanje lica na radna mjesta šefova
organizacionih jedinica Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klikni na link za pregled

JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 04.11.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.10.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

22.9.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen dana 22.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

15.09.2020.
K O N K U R S
za izbor kandidata za specijalizacije
Konkurs je objavljen dana 15.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

02.09.2020.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za sestrinstvo
Oglas je objavljen dana 02.09.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

14.8.2020.

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

Oglas je objavljen dana 14.08.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

 

05.08.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem medicinskih sestara-tehničara u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 05.08.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.7.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 29.7.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

29.7.2020.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme
Oglas je objavljen dana 29.7.2020.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled
PRIJAVNI OBRAZAC

11.6.2020.
Na osnovu Odluke V.D. Direktora broj: 02-690/20 od 11.06.2020. godine,Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla
PONIŠTAVA
dio Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Klikni na link za pregled

10.6.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-79/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra – tehničar – opći smjer, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020.godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ”Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Perač veša u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Pomoćni radnik u Sektoru za tehničke poslove, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

29.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukama Direktora broj 02-82/20 od 16.01.2020. godine i 02-82-1/20 od 17.03.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Spremačica u Sektoru za higijensko – epidemiološki nadzor, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za interne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-76/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Klinici za onkologiju kako slijedi:
Klikni na link za pregled

20.5.2020.
LISTAU SPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-77/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos doktora medicine koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine na Poliklinici za labaratorijsku dijagnostiku kako slijedi:
Klikni na link za pregled

07.05.2020.
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Pomoćnika direktora za medicinske poslove
Javni oglas je objavljen dana 07.05.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

 

18.3.2020.
OBAVIJEST
o otkazivanju pismenih i usmenih ispita
Klikni na link za pregled

 

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa 555 u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama ” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra tehničar (pedijatrijski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

4.3.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-81/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem zdravstvenih radnika sa SSSu radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama” Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Medicinska sestra akušerka (akušerski smjer), kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Inžinjer medicinske radiologije na Odjeljenju za radioterapiju – Odsjek za teleterapiju Klinike za onkologiju i radioterapiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

25.2.2020.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-78/11 od 16.01.2D20. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Radiološki tehničar na Odjeljenju za dijagnostičku radiologiju Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

13.2.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-80/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Laboratorijski tehničar na Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-75/20 od 16.01.2020. godine, izmjenjena Odlukom broj: 02/75-1/20 od 20.01.2020. godine u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine -specijalisti u radni odnos na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje “i na web stranici Ustanove utvrdila je Listu upješnih kandidata za radno mjesto Doktor medicine-specijalista na Odjeljenju za dječiju oftalmologiju Klinike za očne bolesti, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem Doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za interventnu kardiologiju na Klinici za invazivnu kardiologiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
31.1.2020.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos imenovana Odlukom Direktora broj: 02-74/20 od 16.01.2020. godine, u postupku prijema u radni odnos na osnovu Javnog oglasa za prijem doktora medicine- specijalista na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 19.12.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ustanove, utvrdila je Listu uspješnih kandidata za radno mjesto Doktora medicine- specijalista na Odjeljenju za intezivnu terapiju i kardioanesteziju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju, kako slijedi:
Klikni na link za pregled

6.1.2020.
INTERNI OGLAS
za izbor kandidata za subspecijalizacije
Klikni na link za pregled

26.12.2019.
O B A V I J E S T
o produženju roka za prijavu kandidata na javne oglase za prijem u radni odnos
Obavijest je objavljena dana 26.12.2019.godine u dnevnim novinama Oslobođenje.
Klikni na link za pregled

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine-specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine u radni odnos na određeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem zdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

19.12.2019.
JAVNI OGLAS
za prijem nemedicinskih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje,19.12.2019.godine
Klikni na link za pregled

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica
Prijavni obrazac

 

Više